Sandaang Salaysay

Ang Pambihirang Sombrero

"Nakahalungat si Mia ng kakaibang sombrero sa llumang baul ng kaniyang lola. Ano kaya ang hiwaga na itinatago ng sombrero at bakit maraming tao sa kanilang pamayanan ang naakit nito?

Listen to these next