Sandaang Salaysay

Bakit Matagal Ang Sundo Ko?

Nangyari na ba ito sa inyo: tapos na ang klase, sabik ka nang umuwi, ngunit pagkita mo sa hintayan ay wala si Nanay o si Tatay? Iba't-ibang emosyong ang iyong naramdaman at akala mo'y ikaw ay nakalimutan na. Ano ang iyong mga ginawa upang mallibang habang nag hihintay? Ating pakinggan ang kuwentong ito at alalahanin ang pangyayaring marahil nangyari na sa bawat isa sa atin.

Listen to these next