Sandaang Salaysay

Istariray: Ang Bituing May Buntot

Alam natin ang kuwentong patungkol sa tatlong haring bumisita sa sanggol na Hesus, at ang makinang na bituing nag silbing gabay sa kanila.

Listen to these next