Sandaang Salaysay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pinagmulan ng Lamok” mula librong Panitikang Filipino: Pampanahong Electroniko ni Jose A. Arrogante na ilinathala ng National Bookstore. Muling isinalaysay ni Paolo Ven B. Paculan at babasahin ni Elizabeth S. Alindogan.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Pinagmulan ng Lamok” mula librong Panitikang Filipino: Pampanahong Electroniko ni Jose A. Arrogante na ilinathala ng National Bookstore. Muling isinalaysay ni Paolo Ven B. Paculan at babasahin ni Elizabeth S. Alindogan.

Gabay sa Pag-aaral

Hinanda ni Elizabeth S. Alindogan.

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Ano ang tagpuan ng kuwento?
  2. Sa simula, paano inilarawan ang pamumuhay ng mag-asawang pangunahing tauhan sa kuwentong ito?
  3. Subalit, ano ang pinakamabigat na suliranin o pagsubok na hinarap ng mag-asawa?
  4. Sa kabuuan ng kuwento, ano ang mga patunay ng pagpapahalaga ng lalaki sa kaniyang asawa?
  5. Kung titingnan ang mga sagot mo sa bilang 4, mga tanda ba ito ng pag-ibig o ng iba pang bagay? Patunayan.
  6. Noong araw na hinanap ng lalaki ang babae, may ginagawa bang masama ang babae? Patunayan ang sagot na “Mayroon.” Patunayan din ang sagot na “Wala.”
  7. Ano ang lumilitaw na pinakapinahalagahan ng babae sa pagtatapos ng kuwento? Patunayan.
  8. Ano marahil ang sinisimbulo ng dugong ibinigay ng lalaki sa babae?
  9. Insulto ba o pagtataas sa kababaihan ang pagtutumbas sa kanila sa lamok? Ipaliwanag.
  10. Ipagalagay na nakahanap ang mga lamok ng isang patak ng dugo at nabuhay muli yung babae. Ano sa tingin niyo ang magiging relasyon ng mag-asawa?


Source: Panitikang Filipino: Pampanahong Elektroniko. Jose A. Arrogante. 1991. National Book Store.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

English

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost NecklaceFilipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading