Kuwentong Jataka

Ang Ginintuáng Gansa

Disidido ang Ginintuang Gansang magbigay ng isa sa kanyang mga gintong balahibo kada araw, upang tulungan ang isang ina at ang kanyang pamilyang nangangailangan. Ngunit isang araw lumabas ang kasakiman ng nasabing ina. Ano kaya ang gagawin ng inang ito kay Ginintuang Gansa?

Listen to these next