Sandaang Salaysay

Ang Binibining Tumalo sa Mahal na Hari

Isang seryeng podcast ng mga kwentong bayan ng Pilipinas na inihahandog para sa kabataan! Hatid sa inyo ng Areté at at Ateneo de Manila Basic Education sa tulong ng Anvil Publishing, Inc.

Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang “Ang Binibining Tumalo sa Mahal na Hari” mula sa Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang na isinulat ni Severino Reyes, muling isinalaysay ni Christine S. Bellen at babasahin para sa atin nina Jaya Jacobo, Missy Maramara, Jethro Tenorio, at Joseph Dela Cruz.

Pakinggan ang kwento rito o sa Spotify.

Gabay sa Pag-aaral
Hinanda ng Anvil Publishing.

Mga mungkahing tanong patungkol sa kwento:

  1. Bakit hindi maaaring magpakasal sina Sharay at ang prinsipeng anak ni Datu Abdul?
  2. Anu-ano ang gma pagsubok na ipinagawa ng datu kay Sharay?
  3. Bakit malungkot si Lamukot tuwing ipinaabot kay Sharay ang mga utos ng datu?
  4. Nagulat ba si Sharay sa mga pagsubok ng datu?
  5. Anu-anong mga katangian ng babae ang binigyang-diin sa kuwento?


Pinagkuhanan: Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Ang Binibining Tumalo sa Mahal na Hari. Muling isinalaysay ni Christine S. Bellen. 2005. Anvil Publishing.

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle

Sun and Moon

Sagacious Marcela

The Story of our Fingers

Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck

The Lost Necklace

Why Cocks have Combs on their Head

The Light of the Fly

The Snail and The Deer

Why Dogs Wag Their Tails

Mangita and Larina

The Eagle and The Hen

Filipino

Ang Pagong at ang Matsing

Ang mga Paglalakbay ni Juan

Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si Maganda)

Ang Unang Unggoy

Ang Alamat ng Palay

Ang Pinagmulan ng Lamok

Kung Paano Yumaman si Jackyo

Ang Anting-anting ni Manuelito

Ang Gamugamo at Ang Liwanag

Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes

(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga

Rosamistica

Ang Mahiwagang Biyulin

Ang Binibining Tumalo sa Hari

Tahanan Books

Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo

The Termite Queen and other Classic Philippine Earth Tales

Volcano of Love and Death


Adarna House: Children’s Stories

Bakit Matagal ang Sundo ko?

Why is Mommy Late?

Asul na Araw

Blue Day

Ano’ng Gupit Natin Ngayon?

How would you like your haircut today?

Sampung Magkakaibigan

Ten Friends

Ang Pambihirang Sombrero

The Amazing Hat

Mga Kuwentong Pampasko

The Poor Man Who Became King

The Sultan with a Heart of Stone

BUking si Santa!

Istariray: Ang Bituing May Buntot!

Alamat ng Puto-Bumbong

Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.

Sandaang Salaysay

Sandaang Salaysay is a podcast series featuring Filipino folktales and short stories for the younger generation, co-created by Areté and Ateneo de Manila Basic Education. This collection of audio episodes aims to cultivate cultural appreciation and literary exploration among the youth.

Read These Next

For further reading